Сертификати

В “ЗЕБРА” АД е внедрена и от края на 2002 г. функционира първата в България интегрирана Система за управление на качеството и околната среда, която е необходимост за всяка съвременна фирма с перспективи за развитие на международния пазар. Дружеството е сертифицирано от лидера в областта на международните сертификатори American Systems Registrar, акредитиран от ANSI-RAB NAP, американски съвет за акредитация на сертифициращи органи. Прилагайки основните принципи на ISO 9001 и ISO 14001 при разработване, внедряване и функциониране на Системата за управление на качеството и околната среда, Дружеството разширява своите възможности и увеличава ползите от дейността си както за персонала на фирмата, така и с оглед опазване на Околната среда и удовлетворяване на изискванията на всички заинтересовани страни. През 2005г. в "ЗЕБРА" АД е внедрена международната спецификация OHSAS 18001 за здравословни и безопасни условия на труд като част от интегрираната система. Ключов принцип във фирмената философия е грижата за здравето на всички работещи в предприятието и осигуряването на работна среда, криеща минимален риск.

През 2002 г. “ЗЕБРА” АД декларира членството си в доброволната инициатива “Отговорност и грижа”, разработена и приета от предприятията на химическата промишленост, чиято цел е подобряване мерките по опазване здравето, безопасността и околната среда в техните производствени дейности и продукти, както и съпричастността и информираността на обществото.