Политики

ПОЛИТИКА ПО  ОКОЛНАТА СРЕДА НА “ЗЕБРА”АД

Ръководството на “Зебра”АД осъзнава, че прилагането на ясна Политика за защита на Околната среда и здравето на хората, поддържана от целия персонал, както и определянето на мерки за постоянното подобряване на Околната среда е основание за издигане на имиджа и доброто възприемане на Дружеството от клиентите, обществото и Държавата.
В предвид на гореизложеното Ръководството следва следните основни принципи при осъществяване на дейността си:


1. Провеждане на превантивна дейност за избягване на грешките
2. Непрекъсната оценка на всички нива, използвани материали, суровини, енергия, вода, емисии, отпадъци и техните алтернативи, което дава възможност да се откриват начини за намаляване въздействията на тези процеси върху Околната среда и свеждането им до необходимите и изискващи се граници.
3. Цялостната оценка на произвежданите продукти и използваните процеси, на въздействието им върху Околната среда, изразено чрез консумация на енергия, отделяне на вредни съединения и отпадъци е важен етап от мерките за повишаване на надеждността на произвежданите продукти и непрекъснатото подобряване на равнището на използваните технологии.
4. Прилагането на нови и екологосъобразни технологии за производство е средство за подобряване на конкурентната способност на предлаганите продукти.
5. Спазването на действащите технологии и внедряването на нови такива за повторна употреба на отпадъците от собствената производствена дейност води до положителен икономически ефект за Дружеството и намаляване на въздействията върху Околната среда.
6. Поддържането на съответствие с изискванията на законодателството и всички организации, чиито изисквания са приети, имащи отношение към дейността ни, е съществен елемент от Политиката на “Зебра”АД.
7. За да отговаря адекватно на изискванията за производството, околната среда, качеството и пазара, колективът трябва правилно да разбира политиката на ръководството и да приема задачите и отговорностите си мотивирано, за да допринася ефективно за постоянното развитие и подобрение. За тази цел трябва да се поддържа ефективна система за обучение чрез обхващане на целия персонал без изключение. Специалните процеси изискват особено висока квалификация и внимание и поради това, ежедневното им поддържане е първостепенна задача
8. Всеки член на колектива трябва да има ясно дефинирани отговорности и правомощия, за да се създаде обстановка, способстваща развиване на инициативата и целенасочеността на усилията за подобряване и успех
9. За постигане на поставените цели, трябва да се полагат всички възможни усилия за навременното осигуряване на необходимите ресурси от всички възможни законосъобразни източници.
10. Тази Политика е достъпна за обществеността, като всички намерения и цели на “Зебра”АД са декларирани в нея.

Висшето ръководство на “ЗЕБРА”АД е убедено, че следвайки основните принципи на Политиката по околна среда, Дружеството ще удовлетворява потребностите на всички заинтересовани страни чрез изпълнение на целите, произтичащи от тази политика, а именно:

  • ефективно управление на емисиите във въздуха и замърсяване на почвата в рамките на законовите норми;
  • управление на оттока на замърсени води от производствената дейност;
  • свеждане до минимум на замърсяванията с отпадъци от производството в съответствие

Ръководството на "Зебра" АД се ангажира да поддържа ефективна и ефикасна система за управление на околната среда в предприятието, като непрекъснато я оценява и предприема мерки за постоянното й подобряване.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
/инж.Сл.Стефчева/