Политики

ПОЛИТИКА ПО  КАЧЕСТВОТО НА “ЗЕБРА”АД

 • “ЗЕБРА”АД е организация, ориентирана към Клиента, задоволявайки неговите изисквания и очаквания. Осигуряването на балансирано съотношение между потребностите на клиентите и другите заинтересовани страни  е основен принцип при определяне философията и стратегията на Дружеството.
 • Ръководството на Дружеството създава среда, осигуряваща разбирането и провеждането на политиката му от служителите на всички нива. Определянето на визия за бъдещето в ясни и измерими цели и мотивирането на сътрудниците за участие в тяхното постигане насърчава чувството им за отговорност и съпричастност при осъществяване на фирмената политика.
 • Активните, мотивирани и компетентни сътрудници са важен фактор при създаване и постигане на целите и усъвършенстване и провеждане на политиката на Дружеството. Чувството за принадлежност и ангажираност от страна на всички служители е предпоставка за подобряване на имиджа на фирмата пред клиентите и обществото.
 • Непрекъснатото подобряване на продуктите, процесите и системата чрез използването на периодични оценки спрямо утвърдените критерии е основна цел на фирмата. Повишаването на ефективността и ефикасността на дейностите и набелязването на мерки за повишаване на квалификацията са важен елемент от процеса на непрекъснато подобряване.
 • Взаимноизгодните отношения с доставчиците увеличават възможностите и на двете заинтересовани страни за създаване на стойности. Създаването на ясна и открита комуникация и съвместното изграждане на преценка за потребностите на клиентите гарантира удовлетвореността на всички заинтересовани страни.
 • Управлението на ресурсите и дейностите като процеси създава условия за предсказуемост на резултатите, оптимизиране на производствения цикъл и намаляване на разходите. Висшето ръководство на “ЗЕБРА”АД определя ясни отговорности, авторитети и  компетенции за управление на процесите, което води до повишаване на тяхната ефективност.
 • Управлението на системата като неделима съвкупност от свързани процеси създава по-добро разбиране на ролята и отговорностите при постигането на общите цели, като по този начин се подобряват връзките между отделните звена в организацията. Разбирането на зависимостите между процесите вътре в системата, нейното измерване и оценяване водят до  непрекъснатото й усъвършенстване.
 • Вземането на решения и изпълнението им на база резултатите от логическия анализ, балансирани с опита и интуицията на служителите, гарантират по-доброто разбиране на поставените реалистични цели.

Висшето ръководство на “ЗЕБРА”АД е убедено, че следвайки основните принципи на Политиката по качество, Дружеството ще удовлетворява потребностите на всички заинтересовани страни чрез изпълнение на целите, произтичащи от тази политика, а именно:

 • Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд и минимално въздействие върху Околната среда при осъществяване на производствената дейност на дружеството
 • Разширяване на продуктовата гама и внедряване на нови изделия
 • Поддържане на постоянно висока квалификация на всички работещи в дружеството
 • Оптимизиране разходите за материали, енергия и труд с оглед поддържане на конкурентни цени на произвежданите изделия, както и внедряване на технологии, позволяващи оползотворяването на технологичния отпадък 
 •  Намаляване разходите за и от лошо качество на продукцията
 • Завоюване на лидерски позиции в сферата на Обществените поръчки за каучукови изделия
 • Обновяване и модернизиране на действащите техника, оборудване и технологии в съответствие с тенденциите и изискванията на пазара

Висшето ръководство гарантира, че изложените принципи и цели са известни на всички служители във фирмата, че те разбират техния смисъл и значението им за всички заинтересовани страни и ще работят за тяхното прилагане  в съответствие с девиза на “Зебра”АД

ВИСОКО КАЧЕСТВО НА КОНКУРЕНТНИ ЦЕНИ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
/инж.Сл.Стефчева/