Новини

 
Март 2017

ТЪЖЕН СПОМЕН
Скъпи колеги, приятели и познати,
На 23 март 2017г
Почина инж.Славка Иванова Стефчева

Повече от двадесет години госпожа Стефчева беше Изпълнителен директор на „Зебра” АД. Тази силна жена преведе фирмата през годините на трудности и успехи. С решимостта си и непреклонната си воля за успех госпожа Стефчева ни научи да бъдем силни и да се борим за мечтите си.

Когато човек от такава величина си тръгва от този свят, и то така внезапно и неочаквано, няма как да не признаем, че мястото му сред нас ще остане завинаги празно!

Нека да сведем глава и да се поклоним не само пред големия лидер, но и пред невероятния човек, колега и приятел, когото имахме честта да познаваме!

Поклон пред светлата й памет!


 
Април 2016

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ КАУЧУКОВА ПРОМИШЛЕНОСТ

ПЕТА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

Управителният съвет на
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ КАУЧУКОВА ПРОМИШЛЕНОСТ

ВИ КАНИ
да вземете участие в работата на

ПЕТАТА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

Конференцията ще се проведе на 28-29 октомври 2016 г. в София, Централ Хотел Форум

РАБОТНИ ЕЗИЦИ:
български и английски

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА:
·   ИНГРЕДИЕНТИ, МАТЕРИАЛИ И ТЕХНОЛОГИИ
·   ИНОВАЦИИ, ПРИЛОЖЕНИЕ
·   ЕКОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ И УСТОЙЧИВОСТ
·   АНАЛИЗИ И ИЗПИТВАНЕ
·   ФИРМЕНО ПРЕДСТАВЯНЕ

(Размерът на таксата и условията за участие в направление “Фирмено представяне” се договарят предварително и индивидуално с председателя на Организационния комитет на конференцията)

ОСНОВЕН ДОКЛАД:
Използването на ингредиенти от възобновяеми източници в технологията на каучука-това ли е бъдещето?

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:
Председател: инж. Славка Стефчева Членове: Николай Янев, Живко Димитров, Христо Петков, Лъчезар Илински, Весела Козлева НАУЧЕН КОМИТЕТ: Председател: проф. дтн. Николай Дишовски Членове: проф. д-р Емин Байрактар, проф. дтн. Евгения Джагарова, доц. д-р Милчо Иванов, гл.ас. д-р Петрунка Малинова, гл.ас. д-р Михаил Михайлов, доц. д-р Пенка Михайлова

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: Българска асоциация “Каучукова промишленост 1280 Нови Искър, София ул. “Промишлена зона” №1 инж. Славка Стефчева тел.: 936 04 06, Факс: 936 08 93 е-mail: bakp@abv.bg

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ
1. Заявките за участие в конференцията трябва да бъдат изпратени до 31 юли 2016 г. Когато се участва и с доклад, в същия срок трябва да се изпрати и негово резюме до 1 стандартна страница /1800 знака/ на български и на английски език. Авторите получават потвърдително писмо от председателя на научния комитет на конференцията за включване на доклада им в програмата до 10 август 2016 год.
2. Докладите, оформени и представени в пълен текст според изискванията и в срок до 31 август 2016 год. ще бъдат публикувани в сборник с доклади от Петата научно-практическата конференция на БАКП и ще бъдат раздадени в деня на откриване на конференцията при регистрация и платена такса за участие.
3. Време за изнасяне на докладите, включително обсъждане – до 30 минути.
4. Окончателната програма на конференцията ще бъде предоставена на участниците при регистрацията им.
5. Регистрацията ще се извършва на 28.10.2016 г. от 8,00 до 10,00 часа на мястото на провеждане на конференцията.
6. Таксата за участие по т.1 е 50 лв., преведени по банковата сметка на БАКП в срок до 10.10.2016 г. Същата може да бъде платена и в деня на откриване на конференцията. За всеки доклад трябва да има поне една платена такса.

БАНКОВА СМЕТКА НА БАКП:
BG87UBBS80021084920218
BIC UBBSBGSF,
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА
Клон Княгиня Мария Луиза
Булстат: 175070939


ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОФОРМЯНЕ НА ДОКЛАДИТЕ, ПРЕДСТАВЕНИ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ В ПЪЛЕН ТЕКСТ

За публикуване в сборника с доклади от Петата научно-практическо конференция на БАКП се приемат материали до 10 стандартни страници (18 000 знака) на български или английски език. Те трябва да бъдат представени на електронен носител във формат Word Document или Rich Text Format, шрифт Times New Roman 12 pts, интервал 1,5, както и разпечатани в един екземпляр. Всички таблици, схеми и фигури трябва да са изработени в Word for Windows, да не са сканирани /с изключение на снимки/, математическите формули и уравнения да са изписани в Equation, а химичените – в Chem Draw. Подфигурните текстове трябва да бъдат центрирани, както и надтабличните. Основният текст на доклада трябва да бъде двустранно подравнен. Полета на страниците /формат А4/ трябва да бъдат: отдолу и отгоре по 2,5 см, отляво и отдясно – по 2,25 см. Заглавието се изписва с главни букви, центрирано, болд. След един празен интервал, под него се изписват центрирано имената на авторите /собствено име и фамилно име/, местоработата им и електронна поща на един от тях. След един празен интервал започва текста на доклада. В края се прилага литература (в последователност: фамилно име и инициали на собственото име на автора, списание, том, година на издаване, страница), посочена в квадратни скоби в текста. Материалите за публикуване трябва да бъдат изпратени на адреса за кореспонденция не по-късно от 31 август 2016 година. Неотговарящите на изискванията и неизпратени в срок доклади няма да бъдат публикувани.

ИЗТЕГЛИ ЗАЯВКА


 
Януари 2016
Уважаеми клиенти,
„Зебра”АД ви предлага намаление с 15% на вулканизирани гумени пластини с плат. /До изчерпване на наличните количества/ Очакваме ви!

За контакти:
zebra@zebra-bg.com
Отдел "Пласмент"
Телефони: 02/8923133, 134
GSM 0882 619 913


Зебра АД обявява Коледна промоция на гумени пластини и подови настилки до изчерпване на количествата! Очакваме Ви на тел. 02/8923133, 02/8923187 и електронна поща zebra@zebra-bg.com


На 14.12.2012 г. беше одобрено финансиране от Национален иновационен фонд на проект"Нови еластомерни състави и процеси за производство на дебелостенни каучукови изделия".Проектът е съвместна разработка на ЗЕБРА АД и ХТМУ и е със срок на изпълнение 03.01.2013. – 30.01.2015 г. s


На 20.01.2009 г. в Агенцията по заетостта бе подписан Договор № ESF–2102–01–04003 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма Управление на човешките ресурси за изпълнение на проект „По-добри знания и умения за повече иновации в „Зебра” АД”.

Проектът ще бъде изпълнен в рамките на 13 месеца от подписване на Договора, като партньор на водещата организация „Зебра” АД в изпълнението на проекта е Центъра за професионално обучение към Българска асоциация Каучукова промишленост.

За изпълнението на проекта е предвидена безвъзмездна помощ в размер на 55521.67 лв. за обучението на 76 работници и служители на водещата организация по 7 професии. Обучението ще бъде проведено от партньорската организация - Центъра за професионално обучение към Българска асоциация Каучукова промишленост.

Проектът се финансира от Европейския социален фонд и от държавния бюджет на Република България.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Зебра АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.


От февруари 2006 г. Зебра АД произвежда матраци и настилки за животновъдни ферми.


От началото на м. април 2005 г. "ЗЕБРА" АД разширява своята продуктова гама – започва производството на гумирани валове със смеси на база силиконов каучук, флуор-каучук и EPDM, доставени от световния лидер в производството на каучукови смеси и продукти – „Гумиверк Крайбург”, Германия.


През м. март 2005 г. на "ЗЕБРА" АД бе отпусната кредитна линия от ЕБРВ за закупуване и монтиране на ко-генератор на територията на Дружеството. На 29.03.2005 г. на официална церемония в хотел Шератон г-жа Славка Стефчева – Изпълнителен Директор на "ЗЕБРА" АД, бе избрана за Бизнес-дама на 2004 година. Призът бе връчен лично от г-жа Зорка Първанова в присъствието на Министъра на труда и социалната политика г-жа Христина Христова и други официални гости.


На 02.03.2005 г. в "ЗЕБРА" АД бе проведена среща с дистрибуторите на Дружеството. На нея бяха обсъдени въпроси и проблеми на настоящото и бъдещо сътрудничество и перспективите за разширяване на продажбите на вътрешния пазар. Срещата приключи с работен обяд в неформална обстановка. На официална церемония на 31.01.2005 г. в хотел Кемпински – Зографски г-жа Славка Стефчева – Изпълнителен Директор на "ЗЕБРА" АД , получи приза “Човек на 21-ви век” за 2004 г., присъждан от предаването “Произведено в България”.


На 31.10.2004 г. по повод 75-годишния юбилей на "ЗЕБРА" АД в Резиденция Бояна се проведе празнично тържество, на което присъстваха над 500 гости от страната и чужбина – наши служители, клиенти, доставчици, партньори и дългогодишни приятели. По време на официалната част бе прочетено приветствие от г-н Георги Първанов – Президент на Република България, и поздравителни адреси от наши контрагенти.


На 29.10.2004 г. в присъствието на кмета на гр.Царево и много гости от страната и чужбина официално бе открит Хотелски комплекс "ЗЕБРА". Хотелът е най-луксозното място за почивка, забавления и бизнес-срещи в града, намира се в близост до центъра и морската градина на гр.Царево. За повече информация моля посетете www.hotel-zebra.com.


На 30.09.2004 г. от 16.00 ч. в рамките на Международната изложба ХИМИЯ по време на Есенния международен панаир в гр.Пловдив бе представена презентация на тема “ЗЕБРА" АД вчера, днес и утре”. Основен акцент в представянето, на което присъстваха партньори, клиенти и приятели на “ЗЕБРА”, бе внедрената в предприятието програма за енергийна ефективност.


На 14.07.2004 г. в "ЗЕБРА" АД се проведе Работна среща на Движението ОТГОВОРНОСТ И ГРИЖА, обединяващо предприятия от химическата промишленост. Всички участници имаха възможност да споделят своите впечатления, мнения и проблеми относно членството си в доброволната инициатива и дадоха своята положителна оценка за ползата от такива мероприятия.


През юни 2004 г. "ЗЕБРА" АД стана акционер в ново съвместно предприятие – “ЕКОЗЕБРА”, със седалище в гр. Ниш, Сърбия. Според ръководството на новото предприятие перспективите за развитие на оживена търговска дейност в този регион са големи и продуктите на "ЗЕБРА" АД биха намерили много добър прием.