КАУЧУКОВИ СМЕСИ С ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

запитване

Вид на еласто-
мера/и
Шифър Цвят Твърдост по Шор А, усп.ед. Якост на опън, МРа Масло-устой-чивост Киселинно-устой-чивост Алкало-устой-чивост Абразиво-устой-чивост Темпера-турна
устой-
чивост
 NR I нату-рален/ черен 35-50 >15 * *** *** ** ***
II черен 50-70 >15 * *** *** *** **
III черен 80-90 >5 * *** *** *** **
  IR I червен 40-50 >6 ** ** ** ** **
IIA нату-рален/ черен 45-55 >10 *** *** *** ** ***
IIB   55-65 >16 ** **** *** ** **
 NR+IR IA нату-рален 35-40 >11 * *** ** ** **
IB бяла 40-50 >11 * *** ** ** **
 SBR I черен 45-55 >5 * ** ** ** **
IIA черен/ цветни 60-70 >4 * ** ** ** *
IIB черен 65-75 >10 * ** ** ** **
IIIA черен/ цветни 80-86 >4 * *** ** *** **
IIIB черен 80-86 >18 * *** *** *** **
IIIC бял и цветни 87-93 >4 * ** ** ** **
SBR+ NR IIA цветни >60 >5 * ** ** *** **
IIB черен 65-75 >4 * ** ** *** **
IIC черен/ зелен 50-60 >10(6) * ** ** ** **
SBR + IR I цветни /черен 45-55 >12 * *** ** ** ***
II черен 65-75 >11 * *** *** *** **
IIIA черен 75-85 >11 * *** *** *** **
IIIB черен 85-95 >10 *

***

*** *** **
 SBR+NBR IIA бяла/ черна 55-65 >5 *** *** *** ** ***
IIB цветни /черна 65-75 >5 *** ** ** ** ***
IIC черен 65-75 >12 *** ** ** *** **
 NBR I черен 40-55 >6 **** ** ** ** ***
IIA син 55-65 >8 **** ** ** ** ***
IIB черен 65-75 >8 **** ** ** ** ***
IIIA черен 70-80 >10 **** ** ** *** ***
IIIB нату-рален 78-86 >14 **** *** *** *** ***
IIIC черен 80-92 >11 **** ** ** *** ***
NBR+IR II черен 47-57 >15 ** *** * ** ***
  СR I бял 42-48 >13 *** *** ** * ***
IIA цветни /черен 55-65 >12 *** *** ** ** ***
IIB черен 60-70 >12(7) *** *** ** ** ***
III черен 77-83 >12 *** *** ** ** ***
CR+NBR II черен 55-67 >9 *** ** ** ** ***
CR+NR I зелен 42-46 >8 ** *** ** * **
IIA зелен 70-75 >4 ** *** ** * **
IIB зелен 50-55 >8 ** *** ** * **
IIC цветни /черна 50-65 >12(9) ** *** ** ** ***
III черен 80-92 >11 **** ** ** *** ***
EPDM II черен 60-70 >7 * **** **** * ***
SBR+EPDM II сива/ черна 55-65 >3,5 * *** *** ** **
NR+BR II нату-рален 40-65 >8 * **** *** ** **
IR+BR IIA черен >65 >12 * **** *** *** **
IIB черен 65-75 >14 * **** *** *** **
IIC черен 57-70 >16 * *** *** *** **
SBR+BR IIA черен 58-68 >12 * *** *** *** **
IIB черен 58-68 >15 * *** *** **** **
IR+SBR+BR IIA черен 55-65 >15 * *** *** *** **
IIB черен 58-68 >15 * *** *** **** **
III черен 68-78 >9 * *** ** *** **